Close

Subdivision & Blocks

Administrative Setup of Subdivision
Name of the Subdivision Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri Arvind Ekka SDM , Jagdalpur Dist-Bastar 9424280731
Bastar Ms.Lavinda Pandey SDM , Jagdalpur Dist-Bastar 9907466146
Tokapal MS.Madhuri Som SDM , Tokapal Dist-Bastar 9425229869
Administrative Setup
Name of the Block Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri Omprakash Uikey CEO, Janpad Panchayat, Jagdalpur 9425260013
Bastar Shri Pranav Deewan CEO, Janpad Panchayat, Bastar 9424290123
Bakawand Shri Sanjay Chandel CEO, Janpad Panchayat, Bakawand 9425263888
Lohandiguda Shri Anil Tomre CEO, Janpad Panchayat, Lohandiguda 9425597988
Tokapal Shri Arun Verma CEO, Janpad Panchayat, Tokapal 9425592215
Bastanar Shri Y.K.Patel CEO, Janpad Panchayat, Bastanar 9406146436 ,7694046436
Darbha Shri Radhakant Kar CEO, Janpad Panchayat, Darbha 9406016762