Close

Subdivision & Blocks

Administrative Setup of Subdivision
Name of the Subdivision Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri. Dinesh Kumar Nag SDM , Jagdalpur Dist-Bastar  
Bastar Shri Omprakash Verma SDM , Bastar Dist-Bastar  
Lohandiguda Shri. Sanjay Vishwakarma SDM , Lohandiguda Dist-Bastar  
Tokapal Ms. Astha Rajput SDM , Tokapal Dist-Bastar  
Administrative Setup
Name of the Block Officers Name Official Address Phone/Mobile Number
Jagdalpur Shri Y.K. Patel CEO, Janpad Panchayat, Jagdalpur  
Bastar Shri R.K. Kar CEO, Janpad Panchayat, Bastar  
Bakawand Shri Ravi Sao CEO, Janpad Panchayat, Bakawand  
Lohandiguda Shri Anil Tomre CEO, Janpad Panchayat, Lohandiguda  
Tokapal Shri Praveen Diwan CEO, Janpad Panchayat, Tokapal  
Bastanar Shri Vijay Narayan Tiwari CEO, Janpad Panchayat, Bastanar  
Darbha Ms. Kaveri Markam CEO, Janpad Panchayat, Darbha