Close

Former Collectors of Bastar

Former Collectors of Bastar
Collector’s Name From To
Shri. S.P.Mushran 1-1-1948 16-1-1949
Shri.R.C.V.P.Narohna 16-1-1949 21-1-1955
Shri T.C.A. Shreenivasvardhan 21-1-1955 1-12-1955
Shri Devendra Nath 10-12-1955 10-6-1958
Shri S.B.Pawar 11-6-1958 2-8-1960
Shri R.S.S.Rao 25-9-1960 1-5-1962
Shri Mohammed akbar 1-5-1962 1-6-1966
Shri S.p.Singh 1-6-1966 27-6-1967
Shri.V.N.Rajgopalan 27-6-1967 4-5-1968
Shri Samar Singh 14-6-1968 13-5-1969
D. B.D.Sharma 24-8-1969 3-11-1971
Shri.G.N.Butch 15-11-1971 5-7-1973
Shri.P.K.Mehrotra 26-7-1973 25-12-1974
Shri. Pradeep Baijal 25-12-1974 7-10-1977
Shri Nanhe Singh 10-10-1977 1-8-1980
Shri H.Mishra 1-8-1980 31-8-1982
Shri Vilfred Lakra 31-8-1982 13-7-1983
Shri Swaroop Singh Porte 5-8-1983 5-7-1984
Shri P.P.Mathur 5-7-1984 16-6-1986
Shri R.Parshuram 16-6-1986 20-5-1988
Shri Narayan Singh 3-6-1988 1-3-1989
Shri Prabhudayal Meena 27-3-1989 25-3-1991
Shri Sunil Tandon 30-3-1991 14-10-1991
Shri .J.P.Vyas 14-10-1991 28-2-1993
Shri harsh Mandar 1-3-1993 25-3-1993
Shri Premchand Meena 10-4-1993 3-7-1996
Shri B. Rajgopal Naidu 15-7-1996 25-2-1997
Shri Praveer Krishna 25-2-1997 23-12-2000
Smt. Richa Sharma 23-12-2000 27-10-2002
Shri L.N.Suryawanshi 27-10-2002 19-11-2003
Shri Shailesh Pathak 21-11-2003 17-12-2003
Shri Deinesh Kumar Shrivastava 17-12-2003 14-6-2006
Shri Ganesh Shankar Mishra 15-6-2006 17-4-2008
Shri Manohar Singh Paraste 17-4-2008 26-1-2011
Shri Anbalgan P. 26-1-2011 31-5-2013
Shri Ankit Anand 31-5-2013 28-2-2015
Shri Amit Kataria 2-3-2015 1-6-2017
Shri Dhananjay Dewangan 01-06-2017 10-08-2018
Shri Ajjay Tamboli 10-8-2018 28-5-2020